Ranta-asemakaavoituksen periaatteita

Ranta-alueiden maankäyttöä ohjataan pääasiassa ranta-asemakaavoilla. Ranta-asemakaavat ovat niin sanotusti maanomistajien kaavoja, eli maanomistaja voi laatia omistamalleen ranta-alueelle ranta-asemakaavan. Kunta hyväksyy ranta-asemakaavan.

Ranta-asemakaavoituksella ohjataan rakentamista ja muuta maankäyttöä yksityiskohtaisesti. Kaavassa määritellään muun muassa mitä, miten ja minne saa rakentaa. Ranta-asemakaavan laatiminen perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin.

Ranta-asemakaavan laadinnan keskeisimmät hyödyt, joita kaavoituksella tavoitellaan:

  • Maanomistaja haluaa saada lisää rakennusoikeutta nykyiselle rakennuspaikalleen.
  • Maanomistaja haluaa saada (lisää) rakennuspaikkoja omistamalleen ranta-alueelle.
  • Maanomistaja haluaa sijoittaa mahdollisessa oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa maalleen osoitetut rakennuspaikat toisella tavalla tai haluaa muuten vähäisesti poiketa yleiskaavan kaavamääräyksistä.
  • Maanomistaja haluaa turvata kiinteistön rakennusoikeuden pysyvästi. Ranta-asemakaava on aina voimassa (tai kunnes maanomistaja mahdollisesti haluaa muuttaa ranta-asemakaavaa), ja maanomistaja voi hakea rakennuslupaa ranta-asemakaavan mukaiseen rakentamiseen milloin tahansa kaavan voimaantulon jälkeen. Esimerkiksi voimassa olevassa yleiskaavassa osoitettuun rakennusoikeuteen voi sen sijaan tulla muutoksia, mikäli yleiskaava kumotaan tai yleiskaavaa muutetaan kunnan puolesta. Ilman kaavaa uudis- ja lisärakentaminen edellyttää ranta-alueella aina poikkeamislupaa, joka on kerrallaan voimassa enintään kaksi vuotta. Poikkeamisluvan myöntäminen on harkinnanvaraista, eikä luvan saamisesta voi olla ennalta varmuutta.
  • Maanomistaja haluaa toteuttaa maallaan tiivistä rakentamista (esim. matkailupalvelujen alueen), jonka suunnittelu edellyttää ranta-asemakaavaa.
  • Ranta-asemakaava nostaa ranta-alueen arvoa, koska rakennusoikeudet ovat kaavan perusteella sitovat ja pysyvät.

Suurin osa nykyisin laadittavista ranta-asemakaavatöistä on ranta-asemakaavojen muutoksia.

Opas ranta-asemakaavan laadintaan

Olemme laatineet maanomistajille oppaan, jossa on esitelty ranta-asemakaavasta saatavia keskeisiä hyötyjä sekä kerrottu, mitä asioita tulisi ottaa huomioon kaavan laadinnassa. Laatimamme opas on pyritty kirjoittamaan siten, että viittaukset lainsäädäntöön on minimoitu.

Ilmaisen oppaan voit ladata tästä.

Comments are closed.